Kaçak ve tehlikeli - AKP’li Belediyeler 11 Kat Kaçağa Göz Yumdu! - Skyport Residance Yıkılıyor mu? - Cumhuriyet Kulesi yıkılıyor - Birinci sınıf hâkime ‘çete’ suçlaması -

 
Tüzük

Dernek Tüzüğümüzün Son Şekli

YOLSUZLUK ve HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELEDE EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜGÜ

BÖLÜM – I

DERNEGİN ADI VE MERKEZİ

DERNEĞİN ADI MADDE 1- Derneğin adı ; “Yolsuzluk ve Haksızlıklara karşı Mücadelede Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul’dur. Derneğin Şubesi yoktur.

BÖLÜM – II

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 3-Derneğin Amacı: kamunun ve tüm toplum bireylerinin haklarını ve mağduriyetlerini korumak adına her türlü girişimlerde ve hukuki mücadelede bulunmak ,Yolsuzluklara ve Haksızlıklara karşı Dernek Üyelerinin ve Tüm ülke genelinde ki, Toplum Bireylerinin haklarını ve hukukunu korumak topluma zarar veren her türlü yolsuzluğun ve haksızlığın takipçisi olmak. Merkezi ve Yerel Yönetimlerin yasalara aykırı topluma zarar verecek şekildeki uygulamalarının açığa çıkmasını , yargıya taşınmasını ve sonuna kadar sağlamak için , özel ve kamusal gayrimenkuller üzerinde hukuka aykırı imar uygulamaları, kamulaştırma, ihale, alım-satım vb. idari işlem ve eylemlerinden doğan mülkiyet hakkı ihlalleri ve kamu mallarına verilen zararlar nedeniyle mağduriyete maruz Dernek Üyelerinin ve Toplum Bireylerinin yasalardan ve uluslar arası sözleşmelerden doğan her türlü ortak hak ve menfaatlerini korumak amacıyla dava açmak. Bu amaçla Merkezi ve Yerel Yönetimler tarafından yapılan her türlü düzenleme ve uygulamaların Anayasa, Mevcut Yasalar ile Uluslararası Sözleşmelere, adalet ve hakkaniyete uygunluğunu denetlemek suretiyle, çağdaş şehircilik anlayışıyla yaşanabilir şehirler oluşturulması konusunda Dernek Üyelerinin ve Toplum Bireylerinin bilinçlendirilmesi için her türlü faaliyette bulunmak. Dernek Üyelerinin ve Toplum Bireylerinin sosyal kültürel eğitsel ve İktisadi gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak. Bu amaçları gerçekleştirmek için yürütülecek faaliyetler;

a) Derneğin diğer bir amacı Türkiye ile Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkelerdeki sivil toplumlar arasında sosyo kültürel ve ekonomik işbirliğini geliştirmek; bilgi, araştırma ve teknoloji transferi ile yapılacak çalışmalarla her alanda aynı standartlara ulaşmayı sağlamak; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini hızlandıracak girişimlerde bulunmak ve tam üyeliğin gerçekleştirilmesi için gerekli kamuoyu ve sivil toplumlar arasındaki işbirliğini oluşturmaktır.
b) Dernek amaca ulaşmak için ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Türkiye ve Türkiye dışında gereken her düzeyde temaslar kurar ve girişimlerde bulunur.Dernek yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri dairesinde toplantılar, gösteriler, geziler ve sergiler düzenleyebilir; araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapabilir ve yaptırabilir; eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebilir ve verdirebilir; lobi faaliyetinde bulunabilir; arşiv oluşturabilir; yayın hazırlayabilir ve yayımda bulunabilir; plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir;Dernek Dernekler Kanunu hükümleri dairesinde kendi ihtiyacı için kullanacağı her türlü taşınmaz malları edinebilir ve satabilir, kiralayabilir, kira sözleşmelerinin tapu siciline şerh edilmesini isteyebilir.

c) Dernek üyelerinin ve mağduriyete maruz toplum bireylerinin yasalardan doğan hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak,

d) Hukuksal konular da incelemeler yapmak veya yaptırmak, üyelerine hukuki yardımlarda bulunmak ve dava açmak,

e)Yolsuzlukla, Haksızlıkla mücadelede verimliliğin gerçekleştirilmesi, modern denetim tekniklerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, bu konularda ilgili kurumlarla koordineyi sağlamak,

f) Üyelerine, sağlıklı çalışma ortamı oluşturulması için önerilerde bulunmak,

g) Üyelerine Yolsuzluklarla, Haksızlıklarla mücadelede teknik araç ve gereç yardımında bulunmak,Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturarak üyelerinin ve araştırmacıların istifadesine sunmak, danışmanlık hizmetleri vermek, inceleme ve araştırmalar yaptırmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

h) Dernek üyeleri arasında dayanışma fonu kurmak. Fonun miktarı ve bu fondan yapılacak yardımlar Yönetim Kurulunun alacağı kararla belirlenir,

i) Dernek üyelerinin ve Toplum Bireylerinin ortak hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma muhtaç hallerinde, idari veya kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde üyelerini temsil etmek veya ettirmek, dava açmak veya bu münasebetle açılan davadan dolayı husumete ehil olmak,

j) Üyelerinin ve aile fertlerinin boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri için kar amacı’ gütmemek şartı ile sosyal ve kültürel tesisler. kurmak, yönetmek, spor müsabakaları düzenlemek ve lokal açmak Üyelerinin ve Kamu kurum/kuruluşları arasında ki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

k) Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli görüldüğünde Genel Kurul kararı ile İktisadi işletmeler kurmak ve işletmek,

l) Başka kuruluşlarla ortak çalışmalar, toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenlemek.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

m)Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

n) Yabancı dil öğrenimi, yolsuzlukla mücadele konularında inceleme ve araştırmalar için üyelerinin, 3 ayı geçmemek üzere yurt dışına gönderilmelerini sağlamak.

o) Bilgi Edinme Yasası gereği doğacak hak ve sorumlulukların yerine getirilmesi üzerine yolsuzluklarla mücadelelerde. Bilgi edinme yasası gereği yapılacak işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla yapılması. Derneğin amacını gerçekleştirmek için Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve üyeler arasından Hukuk Komisyonu, İmar ve Şehir Planlama Komisyonu, Mali Komisyon oluşturmak suretiyle mağdur üyelerin ve Toplum Bireylerinin bilgilendirilmeleri ayrıca sorunlarının çözümüne katkı sağlamak. Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkiler düzenlemek.

BÖLÜM – III

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ

Dernek Kurucuları MADDE 4- Kurucu üyelerin; Adı Soyadı Meslek veya Sanatı: ikametgâhı Uyruğu:

HURİSER ECE SOSEV, EV HANIMI, Dr.Üzeyir Garih Cad. Yenibahar 1 Alkent2000 Büyükçekmece İstanbul-T.C,

MUHARREM ÖZTÜRK, AVUKAT, Büyükşehir B41 daire 42 Beylikdüzü – Büyükçekmece İstanbul, T.C,

SELİM MUTLU, SERBEST MESLEK, Merkez Mah. Atatürk Cad. Fırın Sok. No:12 Gürpınar-Büyükçekmece-İstanbul-T.C,

ŞAKİR UÇAR, İNŞAAT MÜHENDİSİ, Dereağzı İnönü Cad. Aryuva Sitesi 86-4 D.7 Gürpınar Büyükçekmece-İstanbul-T.C,

SELAMİ KARABÖREK, MİMAR, Kocasinan Merkez Mah. Kumru Sk. No:1/2 Bahçelievler-İstanbul-T.C,

HATİCE FERHAN GÜLBERK, Emekli, Akatlar Sok. 13/5 Zuhurat baba Mah. Bakırköy-İstanbul-T.C,

FATMA AŞİRET, Basın Mensubu, Atatürk Mah. Kılıçalipaşa Cad. yıldız evler 3/14 Büyükçekmece-İstanbul-T.C,

BÖLÜM – IV

DERNEGE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı MADDE 5- Üyelik; asil ve fahri olmak üzere iki şekilde oluşur. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olunabilir.

Asıl üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelik unvanını kazananlardır.

Fahri üyeler, yolsuzlukla mücadele konularında hizmette bulunmuş veya bu konuların gelişmesi, geliştirilmesi konusunda fikir veya eser üretmiş olanlar ile derneği maddi ve manevi bakımdan desteklemiş bulunan gerek Türk vatandaşları gerekse yabancılar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kayıt ve kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına ancak davet ile katılabilir ve oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Derneğe üye olmak isteyen asıl ve fahri üyeler, yönetim kurulu başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar, yönetim kurulu en geç 30 gün içinde bu dilekçeyi karara bağlayıp, başvuru sahibine üye kabul edilip edilmediğini bir yazı ile bildirir.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma

MADDE 6- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Ayrılma üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

b. Verilen görevlerden sürekli kaçmak,

c. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,

d. Dernek organlarınca çıkarılan kararlara uymamak ve bu kararları engellemeye

çalışmak,

e. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula

itiraz hakları vardır.

Üyelerin Hakları

MADDE 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (fahri üyeler hariç) Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

BÖLÜM – V

DERNEK ORGANLARI

MADDE 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu,

c. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Kuruluş Şekli

MADDE 10-Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı

MADDE 11-Genel Kurul üç yılda bir Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Yeri

MADDE 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Ancak Dernek merkezinin toplantı için yeterli olmadığı durumlarda üyelere duyurmak ve ilanda belirtmek şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenen yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 14-Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantının Yapılış Usulü

MADDE 15-Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

14 ncü maddede belirtilen tamsayı sağlanmazsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular

MADDE 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 17- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a.Dernek organlarının seçilmesi,

b.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c.Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f.Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylamak,

g.Derneğin feshedilmesi,

h.Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 18- Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy verenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu

MADDE 19- Yönetim Kurulu Beş asil ve Beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b. Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

d. Genel Kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,

e. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

f. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,

h. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

i. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

İç Yönetmelik

MADDE 20- Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.

Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanını seçilenler arasından belirler.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Ayların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

MADDE 21- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar suretiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya. denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. çağrının yapılmaması halinde, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

Denetleme Kurulu

MADDE 22- (Değişik:17.3.1996 tarihli Olağan Gn. Krl.)denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri

a. En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin iktisadi durumunu incelemek ve denetlemek,

b. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak, c.Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak,

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

MADDE 23- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

BÖLÜM -VI

YILLIK AİDAT MİKTARI

MADDE 24- Üyelerden alınacak Yıllık aidat miktarı, 15 TL. olarak belirlenmiştir, Bu miktarın ödenmesindeki süreleri Yönetim Kurulu belirler. Bu miktarı arttırmaya Genel Kurul yetkilidir.

Derneğin Gelirleri

MADDE 25- Derneğin gelir kaynakları:

a. Üye aidatı,

b. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması kurs, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d. Bağışlar ve yardımlar,

e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

f. Dernek Yetki Belgesi Oluşturmak Şartı ile Üyelerinin Yolsuzlukla mücadele konularında açmış veya açacak olacakları mahkemelere kendi bünyesinde bulunan Avukatları aracılığı ile dava açma ve takip etmeye ehildirler. Dernek kazanılan davaların tazminatlarından Yönetim kurulunun belirleyeceği yüzdeyi almak koşulu ile davaların takibini yapar veya yaptırır.

g. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı’nın iznini alması gerekir.

Yardım Kabul Edilemeyecekler

MADDE 26- Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından veya mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Tutulacak Defterler

MADDE 27- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul

MADDE 28- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamaz ise, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Derneğin Harcamaları

MADDE 29- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi

durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinden birinin çift imzası ile mümkündür.

BÖLÜM – VII

DERNEGİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin İç Denetimi

MADDE 30- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

BÖLÜM – VIII

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEGİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük Değişikliği

MADDE 31- Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyudur.

BÖLÜM-IX

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin Feshi

MADDE 32- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12 nci maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından yedi gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Hukuk Eksikliği

MADDE 33- Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

MADDE 34- Dernek Borçlanma usulü

Dernek borçlanma gereği duyduğunda yönetim kurulu kararı ile karar vererek borçlanabilir. Karar yetkisi yönetim kurulundadır.

BÖLÜM-X

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Yönetim Kurulu :

BAŞKAN – Huriser Ece SOYSEV ( T.C. 34750623684)

BAŞKAN YARDIMCISI – H. Ferhan ENGEREK (T.C. 20639053468)

GENEL SEKRETER – Fatma ÖZER ( T.C. 52978088962 )

MUHASİP – Selim MUTLU( T.C.45952342464)

ÜYE – Şakir UÇAR( T.C. 24610943762)

Yolsuzluklara Karşı Yanınızdayız
En Son Haberler & En Son Yorumlar

Sayfalarımız & Linklerimiz
Popüler Haberler
Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi.

Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi....

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA İMZA ATILDI ……… Müfettiş Raporuna Göre;   Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri... [Devamı]
Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılıyor?

Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılı...

Belediye Görevlilerinin  kaçak inşaatlara ve Kaçak yapılaşmaya nasıl göz yumdukları  uzun yıllardır bilinmekteydi, Bu gün karşılaştığımız... [Devamı]
Toplum adına soruyoruz

Toplum adına soruyoruz

Gürpınar Belediye Başkanı Velittin KÜÇÜK Çift kimlik mi Kullanıyor ? Büyükçekmece Adliyesinde, Görevini  Kötüye Kullanmak veya Görevini... [Devamı]
Yasa Nasıl Delinir..?

Yasa Nasıl Delinir..?

Araç olarak Kullanılan bir Yasa; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, Bilindiği gibi 775. Sayılı Yasanın     7. maddesinde , “ Belediyelerin... [Devamı]
Basın Bülteni

Basın Bülteni

Sayın Basın Mensupları bu ziyaretimizin gayesi yolsuzluk, mafya, çetelerle,banka hortumcularıyla büyük mücadele eden eski Kaçakçılık ve Organize... [Devamı]
Yolsuzlukla savaşan Kadın

Yolsuzlukla savaşan Kadın...

HABERX Dursun BORAN 03/01/2009 AKP VE BAKANLARIN YAPAMADIĞINI BİR KADIN YAPTI? YOLSUZLUKLA SAVAŞAN KADIN BAŞKANI MAHKUM ETTİRDİ. 03.01.2009 13:54 Senelerdir... [Devamı]
Anket
Sayfamıza nasıl ulaştınız?
Arama motorları
Arkadaş tavsiyesi
Radyo reklamı
Gazete reklamı
El ilanı
Köşe Yazarları
Foto Galerisi
Yorumlar
Video Galerisi