Kaçak ve tehlikeli - AKP’li Belediyeler 11 Kat Kaçağa Göz Yumdu! - Skyport Residance Yıkılıyor mu? - Cumhuriyet Kulesi yıkılıyor - Birinci sınıf hâkime ‘çete’ suçlaması -

 
Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi.

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA İMZA ATILDI ………

Müfettiş Raporuna Göre;

 

Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri Tarafından, gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalan ve  konutsuz Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşlarına HAZİNEYE ait  27,986 m2 Arazi Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi.

 

Mülkiye Başmüfettişi Muammer EROL tarafından düzenlenen, 07/09/2003 gün ve  147/72 sayılı Tazmin Raporunda :

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri ile ilgili olarak;

Çakmaklı Köyü Derebayırı Mevkiinde HAZİNEYE ait 3 Pafta 1225 Numaralı  27,986 m2 taşınmazın Gecekondu Önleme Bölgesi alanı olarak kullanılmak üzere  Yapılan Protokolle Belediyeye satıldığı,

Söz konusu yerin protokol hükümlerine  ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olarak GBS Emlak Anonim Şirketine satışının yapıldığı, İddiası ile ilgili olarak;

Belediyeyi zarara uğrattıkları anlaşılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve Diğer Belediye görevlilerinden zararın tahsil edilmesi  kanaat ve sonucuna varılan rapor ilgili mercilere gönderilmiştir.

Aynı Konu ile ilgili olarak,    Mülkiye Başmüfettişi Muammer EROL tarafından düzenlenen, 07/09/2003 gün ve  147/71 sayılı Tazmin Raporunda, aynı iddianın incelendiği ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve Diğer Belediye görevlileri hakkında İç işleri Bakanlığının 15/10/2003 tarih ve 2003/209 Sayılı Kararı ile “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE” karar verilerek Rapor ilgili mercilere gönderilmiştir.   Şeklinde tespitlerinin bulunduğu görülmektedir,

Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri hakkında, Yapılan Protokolle Belediyeye satılan,  HAZİNEYE ait  27,986 m2 Arazinin Gecekondu Önleme Bölgesi alanı olarak amacına uygun kullanılmadığı, ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olarak GBS Emlak Anonim Şirketine satışının yapıldığı, sonuç olarak, Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve Diğer Belediye görevlilerinden zararın tahsil edilmesi ve  İç işleri Bakanlığının 15/10/2003 tarih ve 2003/209 Sayılı Kararı ile “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE” karar verilerek Rapor ilgili mercilere gönderilmiştir.   Denilmektedir,

Mülkiye Başmüfettişi, Muammer EROL, 775. Sayılı Yasaya, Sözü edilen Protokol Hükümlerine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı ve Suç niteliğindeki hususları  tespit ederek ilgili Mercilere Göndermiştir,

Bu Konuda İlgili Merciler ne yapmıştır.? Asıl  önemli konu buradadır,

775. Sayılı Yasa,  Ülkemizde Sadece Hazineye, Arsa Ofisine ait arazilerin Alımında Belediyelere Kolaylık Sağlamak veya Şahıslara, Tüzel Kişilere ait arazileri Buralarda Gecekondulaşma tehlikesi var bahanesi ile Kamulaştırma Gerekçesi olarak Kullanılmaktadır, ancak Hazineden, Arsa Ofisinden alınan veya  Kamulaştırılan Arazilerin neredeyse tümü Bu Yasa Gerekçe gösterilerek Belediyelerin Mülkiyetine geçtiği  halde hiçbir Belediye küçük istisnalar dışında, bu arazileri  775. Sayılı Yasada Belirtilen Esaslar doğrultusunda kullanmamıştır.

775. Sayılı Yasanın     7. maddesinde , “ Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, İmar ve İskan Bakanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. “ denilmektedir, ve; 25. maddesinde,7. nci madde gereğince tespit olunan önleme bölgelerindeki arsalar,  öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşlara verilir. Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun hükümlerince arsa tahsis edilecek kimselerin, yoksul veya dar gelirli olması, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şartı  getirilmiştir.

Görüldüğü gibi Yasa açık ve net Yazılmıştır, eski dille yazılmış bazı yasalarımız gibi Hukukçu tercümesine veya  Eski Türkçe, Osmanlıca , Farsça sözlüğe ihtiyaç olmaksızın anlaşılabilir Sade bir Türkçe kullanılmıştır  ve Kanun Koyucu, 44 maddeden oluşan 775. Sayılı Yasa ve 120 maddeden oluşan  775. Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliğinde  İyi niyetli bir şekilde Gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşlara hangi şartlarda konut verileceği, verilecek konutların İnşaatında kullanılacak malzemenin nitelikleri yapılacak evin büyüklüğü, mutfağı, mutfak dolabını, tarif ederken, İşini bilen bazı Belediye Başkanları ve Belediye görevlileri  bu arazileri  toptan satarak, bu gibi teferruatlı işlerden kurtulmayı tercih etmektedirler,

Mülkiye Başmüfettişi   Muammer EROL, un Raporunda belirtildiği gibi,

Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri Yapılan Protokolle Belediyeye satılan,  HAZİNEYE ait  27,986 m2 Arazinin Gecekondu Önleme Bölgesi alanı olarak amacına uygun kullanılmasına meydan vermeden,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olarak GBS Emlak Anonim Şirketine satışını yapmışlardır.

27,986 m2 Arazinin Satışının yapıldığı  GBS EMLAK A. Ş.  Kimdir.?  Araziyi Hangi Amaçla almışlardır, Şirket ortakları gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıktamı kalmışlardır, yoksa Konutu olmayan ihtiyaç sahibi vatandaş mıdır.?  Bu satış yapılırken Belediye Başkanı ve Görevlileri tarafından araştırıldı mı ?,

Bilinmez ama biz araştırdık  ve iki ayrı GBS EMLAK A. Ş.  Bulduk.

16/06/1997 tarihinde, Kurulan, GBS EMLAK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 371874/0 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Siciline Kayıtlıdır.

30/09/1999 tarihinde, İst. Ticaret Odası tarafından İPTAL  kaydı düşülmüş ve Şirket 16/12/1999 tarihinde tasfiyeye girmiştir, Kayıtlardan  Şirketin ömrünün, yaklaşık, 2 yıl üç ay kadar sürdüğü görülmektedir, bütün bunlar gayet normal işlemler olarak kabul edilir ancak, Şirketin  Yönetim Kurulu Üyelerine gelince  durum biraz karışık bir hal almaktadır, İstanbul Ticaret Odası Kayıtlarına göre  Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin;

W. WOLFGANG KARCHES  -  HERMANN   WÜST – ROLF  ULRİCH DREYER ve  ULRİCH  PETER  BOLLWERK   oldukları görülmektedir.

06/10/1998 tarihinde  kurulan GBS EMLAK  YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, 249165/0 Ticaret Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Siciline Kayıtlıdır, ancak şirketin Kuruluş tarihinde unvanının, MAKRO Alışveriş Hizmetleri Ticaret A.Ş. Daha sonra üç kere Unvan Değişikliği yaparak, sırasıyla, METRO Alışveriş Hizmetleri  Ticaret ve Sanayi A.Ş. , MRE  METRO Emlak Yönetim A.Ş. ve GBS Emlak Yönetim  A.Ş  olduktan sonra şu anda mevcut  Ticari unvanının son şekliyle,  METRO GROUP ASSET MANAGEMENT EMLAK YÖNETİM  A. Ş. Olduğu görülmektedir, İstanbul Ticaret Odası Kayıtlarına göre  Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin; ROLF  ULRİCH DREYER  – HUBERT HANS M. STECH – TORSTEN WERNER BAUER Oldukları ve Eski Yönetim Kurulu üyeleri içinde, W. WİLHELM KARCHES – HERMANN   WÜST  isimlerinin mevcudiyetinden Her iki Şirketin Kardeş şirketler oldukları ve Sonuç olarak, Satışın yapıldığı şirket Hangisi olursa olsun konutsuz Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları tarafından kurulduğunu tahmin ettiğimiz bir şirkete satılmıştır.

Bütün bunlar tarafımızdan açıkça anlaşılmıştır, ancak Bizim anlayamadığımız, Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlilerinin Yasayı anlayıp anlamadıkları ve bu Satış işlemini hangi Akla Mantığa uydurarak yaptıklarıdır.

Bu varılan noktanın ne kadar vahim olduğu ortadadır, Yasalara rağmen Bazı Vatandaşlarımız Diledikleri gibi davranmakta ve bu cesareti nereden aldıkları anlaşılamamaktadır.

775. Sayılı Yasanın 25. maddesinde,7. nci madde gereğince tespit olunan önleme bölgelerindeki arsalar,  öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşlara verilir. Hükmü getirilmiştir, Burada  Konutsuz Vatandaş tan kasıt, Konutu olmayan  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıdır, Belediye Başkanı ve Belediye Görevlilerinin bunu anlamamış olması mümkün  görülmez, Müfettiş Raporunda belirtildiği şekliyle, Birçok Yasayı çiğneyip, aykırı davrandıklarına göre bu durumu da pek önemsememişlerdir, ancak;

Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri hakkında, Yapılan Protokolle Belediyeye satılan,  HAZİNEYE ait  27,986 m2 Arazinin Gecekondu Önleme Bölgesi alanı olarak amacına uygun kullanılmadığı, ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı olarak GBS Emlak Anonim Şirketine satışının yapıldığı, sonuç olarak, Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve Diğer Belediye görevlilerinden zararın tahsil edilmesi konusu  dışında, Sözü edilen 27,986 m2 Arazinin Tahsis veya Satış  yoluyla verildiği  GBS Emlak Anonim Şirketi  veya  GBS Emlak Yatırım Anonim Şirketinden,  Haksız ve Yasalara aykırı olarak aldıkları arazilerin asıl   Hak Sahibi olup ta bu arazilerde Yapılacak konutlardan veya yapılması gereken konutlardan yararlandırılmayan vatandaşlarımızın hakkı nasıl geri alınacak, bunun hesabını kim verecek. Belediye Başkanı ve Görevlileri  zarar ziyanı tazmin edip kurtulacaklar mı,  Böyle olduğu sürece Arazi talanının önüne geçilmesi  düşünülemez, zira  arada bir yakalandıklarında Zararı tazmin edip kurtulurlarsa,  bu şekilde Yasalara saygı duymayan, Kamu arazilerini Belediye Görevlileri ile birlikte Talan etmeyi meslek edinmiş  insan grupları  cesaret alıp çoğalacaktır.

Asıl Korkulması gereken Yasalara Saygısızlığın bu boyutlara gelmesidir,  Doğal olarak Hak Sahibi olup ta bu arazilerde Yapılacak konutlardan veya yapılması gereken konutlardan mahrum olan vatandaşlar adına üzülüyor ve bu hukuk ayıbını kınıyoruz, ancak en vahim konu, Hukuka olan Saygısızlığın boyutunun giderek artmasıdır.

Sayın Belediye Başkanı ve Belediye Görevlileri  bu Konuda, Aynen 12/03/2002 tarihli 167 numaralı Encümen Kararında olduğu gibi, “ Belediyemiz Yatırımlarına finans temin edilebilmesi amacıyla “ sattık diyebilirler, o zaman şu soruları gündeme getirmemiz gerekecektir;

Belediyeniz Yatırımlarına finans temin edilebilmesi amacıyla Arsa alıp sattınız, Hazineye ait bu araziyi alırken neden 775. Sayılı Yasayı kullandınız, Yasalar  Gayrı yasal  bir amaç doğrultusunda Kullanılmak için mi çıkartılmaktadır, ?

775, Sayılı Yasanın Amacı, tespit olunan önleme bölgelerindeki arsaların,  öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalacaklar ve diğer konutsuz vatandaşların ev sahibi yapılması değimlidir. ?

Belediyeniz Sınırları içerisinde bu güne kadar 775. Sayılı yasayı gerekçe göstererek Kamulaştırdığınız veya Satın aldığınız arazilerden İhtiyaç sahibi ve evi olmayan Kaç Tane Vatandaşımızı Konut Sahibi Yaptınız…?

Belediye Yatırımlarına finans temin  etmek için, Alınan 12/03/2002 tarihli 167 numaralı Encümen Kararının üzerinden, 33 gün geçmeden Yapılan ihaleye katılan Tek firma GBS Emlak Yatırım A.Ş. ye Satılmasına İhale diyerek, Aslında karşılıklı yapılan pazarlıkla satılması, sonucunda ortaya çıkan tabloda,   Hazineye ait arazilerin  Hukuka aykırı bir şekilde Yasayı kullanarak alınması ve Yasaya aykırı olarak satılması Yasaların çiğnenmesi, Etik ve Ahlaki  bir davranış mıdır.?

Yasaların Tarif ettiği çerçevedeki   Hizmet ve Belediyecilik anlayışı ile Sizlerin davranışı  arasındaki farkı  anladığınızı umuyoruz.

Bizler Biliyoruz ki  Bu güne kadar Yasaya Aykırı Arsa Tahsisleri veya Satışları hiç İptal edilmemiş ve Tahsisleri Yapan Belediye Yetkilileri hakkında, Yasal İşlem yapılmamış,  yapılsa da bir şekilde kapanmış,  kapatılmış almaları gereken cezalar defalarca  ertelenmiş ve hiçbir sonuç getirmemiştir, Toplum içinde, bu güne Kadar 775. Sayılı Yasaya aykırı davranan hiç kimseye Ceza verilmemiştir,  şeklinde  iddialı  söylemler dolaşmakta  ve Toplum gözünde bu insanların cezalandırılmadığı yanlarına kar kaldığı gibi bir inanç hakim olmaktadır.

Bu şekilde Yasal işlem yapılmaması  Yasaya Aykırı   usulsüz işlemlerin İptal edilmemesi sonucunda, Yasalara saygı duymayan, Kamu arazilerini Belediye Görevlileri ile birlikte Talan etmeyi meslek edinmiş  insan grupları ortaya çıkmıştır, Bu insanların hak sahiplerinin hakkını gasp ederek Rant sağlamaları dışında,  Bunlara dokunulmaması  Toplumda  Yargıya inancın ortadan kalkması gibi  son derece tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır.

Böyle bir tehlikeye maruz kalmamak için  Bu konuyu,  Yasaların uygulanması  ile görevli Yargının, Bu ülkenin görevli adalet Bakanının , Belediyelerin  idarî işlemlerinin , hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından  denetimi ile görevli İçişleri Bakanlığının  ve  İçişleri Bakanının, dikkatine sunuyoruz.

Bu tür Suçların devamlı  işlenmesi ile bozulan toplum düzeninde Adaletin sağlanmasının, Kamu vicdanının  huzuru  için tek yol olduğunu bu şekilde topluma saygısı olmayan biz yaparsak olur düşüncesi ile hareket eden bu insanlarında bunu öğrenmesinin  gerekli olduğu inancıyla, Saygıdeğer ve İşine Sahip Çıkan, Sorumluluk Sahibi  Müfettişlerimizin Tespit ettikleri Suçlarla  ilgili Raporlarını, gereği yapılmak üzere gönderdikleri,  İlgili mercileri Toplum adına görevlerini yapmaya davet ediyoruz.


HABER BİLGİLERİ
28 Ekim 2011, 01:49 tarihinde Faaliyetler, Küçük Manşetler, Müfettiş Raporları kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş...
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN
Benzer Haberler
Yolsuzluklara Karşı Yanınızdayız
En Son Haberler & En Son Yorumlar

Sayfalarımız & Linklerimiz
Popüler Haberler
Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi.

Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi....

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA İMZA ATILDI ……… Müfettiş Raporuna Göre;   Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri... [Devamı]
Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılıyor?

Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılı...

Belediye Görevlilerinin  kaçak inşaatlara ve Kaçak yapılaşmaya nasıl göz yumdukları  uzun yıllardır bilinmekteydi, Bu gün karşılaştığımız... [Devamı]
Toplum adına soruyoruz

Toplum adına soruyoruz

Gürpınar Belediye Başkanı Velittin KÜÇÜK Çift kimlik mi Kullanıyor ? Büyükçekmece Adliyesinde, Görevini  Kötüye Kullanmak veya Görevini... [Devamı]
Yasa Nasıl Delinir..?

Yasa Nasıl Delinir..?

Araç olarak Kullanılan bir Yasa; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, Bilindiği gibi 775. Sayılı Yasanın     7. maddesinde , “ Belediyelerin... [Devamı]
Basın Bülteni

Basın Bülteni

Sayın Basın Mensupları bu ziyaretimizin gayesi yolsuzluk, mafya, çetelerle,banka hortumcularıyla büyük mücadele eden eski Kaçakçılık ve Organize... [Devamı]
Yolsuzlukla savaşan Kadın

Yolsuzlukla savaşan Kadın...

HABERX Dursun BORAN 03/01/2009 AKP VE BAKANLARIN YAPAMADIĞINI BİR KADIN YAPTI? YOLSUZLUKLA SAVAŞAN KADIN BAŞKANI MAHKUM ETTİRDİ. 03.01.2009 13:54 Senelerdir... [Devamı]
Anket
Sayfamıza nasıl ulaştınız?
Arama motorları
Arkadaş tavsiyesi
Radyo reklamı
Gazete reklamı
El ilanı
Köşe Yazarları
Foto Galerisi
Yorumlar
Video Galerisi